Pages

Sunday, 12 June 2011

Jual Beli Rumah Menurut Mazhab Shafi`i

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ust Zaharudin dalam akhbar Metro bertarikh 12 Jun 2011, permasalahan  jual beli rumah adalah masalah yang sering berlaku di kalangan masyarakat. Oleh itu, dalam coretan ringkas ini, penulis akan cuba menganalisis permasalahan ini dari sudut pandangan yang terdapat di dalam mazhab Shafi`i.

Pertama sekali ialah jual beli yang berlaku antara pembeli dan pemaju dalam hal ini menurut penulis adalah berkaitan dengan jual beli secara tempahan yang di dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai al-salam. Sifat-sifat yang terdapat di dalam jual beli al-salam terdapat sedikit perbezaan dengan apa yang berlaku dengan jual beli rumah yang berlaku kini. Ini kerana, kontrak jual beli al-salam menghendaki pembeli membayar secara keseluruhan harga rumah yang ditempah itu dalam majlis akad, dan pemaju pula bertanggungjawab menyiapkan rumah dalam tempoh yang dijanjikan.

Oleh kerana pembeli tidak mampu membayar harga rumah itu secara tunai disebabkan harganya begitu mahal, maka ia dibenarkan membayar kepada pemaju itu secara ansuran dalam tempoh tertentu. Permasalahan yang berlaku sekarang ialah tindakan pembeli itu sendiri iaitu kenapakah ia begitu mudah ingin mengambil pembiayaan pihak bank untuk membayar harga rumah itu secara keseluruhan, sedangkan di dalam Islam, ia boleh membayar kepada pemaju itu tanpa perlu kepada orang tengah untuk menyelesaikannya? Andaian penulis ialah kemungkinan pemaju mahu pembeli membayar harga rumah itu secara tunai sebelum pemaju menyiapkannya dalam tempoh yang dijanjikan, dan perkara ini sememangnya bertepatan dengan konsep al-salam seperti yang dibincangkan di dalam karya fiqh Shafi`i. Sekiranya demikian, maka pembeli akan mengambil langkah meminta pihak bank agar membayar keseluruhan harga itu, dan akan membayarnya semula kepada pihak bank secara ansuran.

Dalam hal ini, pihak bank tidak mahu melaksanakan konsep pinjaman kepada pembeli kerana ia mahukan keuntungan. Oleh itu, ia melaksanakan kontrak secara BBA yang menghendaki pembeli membayar lebih kepada pihak bank untuk mendapatkan keuntungan dari jualan tersebut. Dengan demikian, penulis melihat di dalam hal ini, masih tidak wujud lagi konsep bantu membantu antara umat Islam iaitu si kaya membantu si miskin bagi memenuhi keperluan si miskin dalam memiliki sesuatu barang yang dikehendakinya. Sekiranya pihak bank (si kaya) mahu melakukan kebajikan, maka tidak sewajarnya ia menjalankan konsep BBA, tetapi menjalankan konsep pinjaman yang di mana tidak akan berlaku bayaran lebih di dalamnya. Konsep BBA dilihat oleh penulis, agak memberi tekanan kepada pembeli kerana ia perlu bayar dengan harga yang terlalu mahal kepada pihak bank.

Namun demikian, penulis merasakan bahawa pihak bank menjalankan sistem sedemikian dalam pembiayaan jual beli rumah adalah disebabkan faktor masyarakat yang masih lagi tidak menghayati Islam secara keseluruhannya. Dalam hal ini, pembeli boleh sahaja melakukan pembohongan kepada pihak bank dengan mengatakan bahawa ia mahu membuat pinjaman pembelian rumah, sedangkan pembelian rumah tersebut tidak berlaku. Tetapi perkara ini boleh dielakkan pada masa kini sekiranya pihak bank mengambil langkah memastikan bahawa pembeli tidak melakukan penipuan, dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemungkinan lain ialah pihak bank hendakkan keuntungan tanpa memikirkan kebajikan pengguna, sedangkan sekiranya ia mahu melakukan kebajikan, maka boleh sahaja ia menjalankan kontrak secara pinjaman. Namun, pihak bank mahukan keuntungan dalam hal jual beli rumah ini, kerana ia tidak mahu menanggung risiko.

Namun, sekiranya jual beli rumah ini boleh dibayar secara ansuran kepada pemaju, maka penulis merasakan bahawa adalah lebih elok sekiranya pembeli tidak mengadakan kontrak pembiayaan daripada pihak bank dalam hal ini. Adalah lebih wajar sekiranya ia terus membuat bayaran kepada pihak pemaju secara ansuran dalam tempoh yang dijanjikan antara mereka. Dalam hal ini, maka pembeli tidak perlu membayar lebih daripada harga jualan sebagaimana ia perlu bayar lebih kepada pihak bank sekiranya ia meminta pembiayaan dari pihak bank. Dengan demikian, apabila jual beli rumah ini tidak melibatkan pihak ketiga iaitu pihak bank dalam kes jual beli rumah terbengkalai misalnya, maka risiko yang perlu ditanggung oleh pembeli tidaklah seberat risiko yang perlu ditaggung olehnya sekiranya melibatkan pihak bank. Sekiranya berlaku rumah terbengkalai, ia hanya melibatkan pembeli dan pihak pemaju sahaja. Dalam hal ini, Islam telah menggariskan perkara-perkara yang perlu dipenuhi oleh mereka yang terlibat apabila menjalankan jual beli secara tempahan ini.

Permasalahan jual beli tempahan yang dibahaskan di dalam karya fiqh dalam hal ini adalah berkaitan dengan jual beli istisna` .  Kontrak ini adalah harus dan sememangnya disyariatkan di dalam Islam. (Lihat Muhammad al-Zuhayli, j. 3, h. 158). Syarat-syarat yang dikehendaki dalam kontrak jenis ini adalah sebagaimana syarat-syarat yang terdapat di dalam kontrak al-salam iaitu menyerahkan modal secara keseluruhannya di dalam majlis akad. (Lihat Muhammad al-Zuhayli, j. 3, h. 158).

Namun menurut Muhammad al-Zuhayli, kebanyakan akad istisna` yang diamalkan oleh umat Islam kini, tidak memenuhi syarat-syarat al-salam secara keseluruhannya. Dengan demikian, ianya dikira sebagai akad yang batil menurut syarak berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh mazhab Maliki, Shafi`i dan Hanbali. Tetapi, bagi ulama Hanafiyah, mereka tidak menganggap akad istisna` ini adalah bersamaan dengan akad al-salam. Oleh itu, syarat-syarat yang dikehendaki daripada akad istisna`  adalah tidak sama dengan syarat-syarat yang dikehendaki dari akad al-salam. Dengan demikian, terdapatnya syarat baru menerusi akad istisna`  ini. Justeru, akad istisna`  yang diamalkan kini, adalah berdasarkan kepada pandangan yang dikemukakan di dalam mazhab Hanafi. (Lihat Muhammad al-Zuhayli, j. 3, h. 159).

Konsep al-Salam Menurut Mazhab Shafi`i

Berdasarkan permasalahan jual beli rumah yang diamalkan kini, maka terdapat beberapa perkara yang tidak menepati mazhab Shafi`i yang menyebabkan akad yang terlaksana itu terbatal. Perkara yang diamalkan oleh kita sekarang mengenai akad jual beli rumah adalah berdasarkan kepada konsep istisna` sebagaimana yang diutarakan di dalam mazhab Hanafi. Dengan demikian, adakah terdapat ruang unntuk mengamalkan konsep al-salam menurut mazhab Shafi`i menerusi permasalahan jual beli rumah yang diamalkan kini?

Permasalahan utama yang menyebabkan kontrak jual beli rumah tidak dapat diamalkan berdasarkan mazhab Shafi`i adalah berkaitan dengan modal yang dikehendaki dibayar secara tunai di dalam majlis akad. Dalam hal ini, maka ianya amat sukar untuk diamalkan dalam konteks kini, disebabkan harga rumah yang ingin dibeli pada masa kini adalah begitu mahal. Dengan itu mustahil bagi seseorang itu mampu untuk membeli rumah secara tunai.

Menurut mazhab Shafi`i, modal atau harga rumah, wajib dibayar di dalam majlis akad. Ianya adalah berdasarkan hadith iaitu:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ ...

Berdasarkan hadith, lafaz yang diungkapkan itu bermaksud 'pemberian' iaitu 'hendaklah kamu memberi'. Sekiranya tidak menyerahkan modal atau harga barang tempahan, maka ia tidak menepati konsep pemberian (muslaf) kerana al-salam adalah kata terbitan daripada masdar taslim al-mal yang membawa erti penyerahan harta iaitu segera menyerahkannya. Penyerahan modal dengan segera dapat mengurangkan gharar dalam jual beli tempahan.  Dengan itu, syarak mengambil langkah menegah daripada berlaku permusuhan antara penjual dan pembeli dengan mensyaratkan qabad modal dalam majlis akad. Selain itu, keperluan penjual juga perlu diraikan iaitu ianya amat berhajat kepada modal untuk membuat barang tempahan. Apabila menangguhkan pembayaran, maka akan terjadi jual beli hutang dengan hutang yang dilarang oleh syarak. (Lihat Muhammad al-Zuhayli, j. 3, h. 142).

Sekiranya, penjual dan pembeli berpisah majlis akad sebelum qabad modal tempahan, maka terbatal akad tempahan itu menurut mazhab Shafi`i. Dengan demikian, tidak berlaku akad tempahan apabila tidak menyerahkan modal dalam majlis akad. (Lihat Muhammad al-Zuhayli, j. 3, h. 142). Oleh itu dalam hal ini, adakah modal dalam jual beli tempahan ini boleh dibayar secara ansuran?

Pada hari ini, kebanyakan yang berlaku ialah pembeli menyerahkan sebahagian modal kepada penjual kerana tidak mampu membayar kesemuanya. Oleh itu, baki kepada modal itu akan dibayar secara ansuran. Dengan demikian, sememangnya ia tidak memenuhi konsep al-salam sebagaimana yang dibincangkan dalam mazhab Shafi`i. Sebagaimana yang ditegaskan di atas, conclusion nya adalah sama iaitu tidak sah jual beli seperti ini menurut ulama Shafi`iyyah. Justeru, jalan keluar yang dikemukakan di dalam karya al-Fiqh al-Manhaji `Ala Madhhab Imam al-Shafi`i ialah menurut pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang membolehkan muamalah diamalkan seperti ini serta sah jual beli yang dilaksanakan, dengan tujuan memberi kemudahan kepada orang ramai, kerana orang ramai memerlukan kepada muamalah seperti ini. (Lihat al-Fiqh al-Manhaji `Ala Madhhab Imam al-Shafi`i, j. 3, h. 54).

Mengenai jual beli rumah, maka ianya sememangnya termasuk dalam jual beli istisna` yang sah menurut syarak yang di mana konsepnya sedikit berbeza dengan al-salam, selagi mana manusia mengamalkan muamalah seperti ini, dan tiada sesiapa pun yang membayar harga rumah secara tunai. (Lihat al-Fiqh al-Manhaji `Ala Madhhab Imam al-Shafi`i, j. 3, h. 55). 

Apabila ianya adalah jual beli yang sah, maka jalan seterusnya ialah pilihan daripada pihak pembeli sendiri sama ada mahu mengambil pembiayaan dari pihak bank, atau membelinya terus daripada penjual, atau membuat pinjaman dari agensi tertentu apabila tidak mampu membayar dalam tempoh yang ditetapkan. 

Jalan penyelesaian menurut penulis dalam hal ini ialah terpulang kepada kebijaksanaan pembeli dalam hal ini. Ini bermakna, ia jangan mudah mengadakan kontrak baru dengan pihak bank untuk membiayai pembelian rumahnya kerana pihak bank mahukan keuntungan dari pembiayaan tersebut, dan ianya akan memberikan bebanan kepada pembeli. Selain itu, sebelum seseorang itu membeli rumah, maka ia perlu melihat kemampuan yang ada padanya sama ia mampu menyerahkan modal kepada penjual dalam tempoh yang ditetapkan, atau tidak mampu menyerahkannya. Seterusnya, pembeli perlu melihat prestasi pemaju sama ada mereka ini sememangnya menunaikan janji dalam jual beli rumah dengan orang lain. Sekiranya diyakini pemaju dapat menunaikan janjinya dalam tempoh yang ditetapkan misalnya dalam 2 tempoh tahun, maka pembeli boleh memeteraikan kontrak dengan pemaju untuk memiliki rumah yang diidamkan.

Semoga kita sebagai umat Islam, bijak dalam melakukan transaksi muamalah terutamanya dalam aspek jual beli rumah, dengan melihat segala aspek yang boleh mengelakkannya daripada berlaku kerugian kepada dirinya. Perkara tersebut sememangnya boleh dielakkan, apabila seseorang itu tidak malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Wallahua`lam.              
         

No comments:

Post a Comment

Post a Comment